OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

CUW.111.3.2019

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
ul. Mazowiecka 1, Józefina, 96-321 Żabia Wola
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Inspektora ds. administracyjno-płacowych

(umowa o pracę w wymiarze całego etatu)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• Sporządzanie list dotyczących wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zleceń i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem w placówkach obsługiwanych przez CUW-Żabia Wola,
• Sporządzenie rozliczeń – deklaracji: ZUS, US i PFRON,
• Przygotowywanie danych do sprawozdań,
• Archiwizacja dokumentacji płacowej,
• Prowadzenie rejestru kancelaryjnego,
• Koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów,
• Prowadzenie spraw zaopatrzenia CUW-Żabia Wola,
• Obsługa bankowa rachunków należących do CUW (wprowadzanie przelewów, kontrolowanie środków na rachunkach bankowych),
• Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
• Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy: siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, nieprzystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim, praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień. Praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość przepisów ustaw: Karta nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o ochronie danych osobowych i prawa oświatowego,
• znajomość zagadnień budżetowych i specyfiki oświaty,
• bardzo dobra obsługa komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• nieposzlakowana opinia,
• staż pracy min. 5 lat, w tym doświadczenie w pracy w administracji samorządowej min. 2 lata.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość systemu Płace Vulcan, Płatnik
• rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
• kreatywność i otwartość na nowe pomysły,
• samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na rezultaty pracy,
• umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny,
• Curriculum Vitae (życiorys),
• Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony Świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
• Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
• Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
• Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
• Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze — inspektor ds. administracyjno-płacowych, na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub złożyć osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2019 r.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53,
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie umieszczona po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=239 oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.


Józefina, 24 października 2019 r.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Gminie Żabia Wola
Kamila Piątek

Klauzula informacyjna - RODO

Oświadczenie - RODO

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenia

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Kamila Piątek | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:34:12 | Data modyfikacji: 2019-10-24 10:37:35.
Ogłoszenie o naborze

p.o. DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. KADR I ZADAŃ OŚWIATOWYCH
1 etat

CUW. 111.2.1.2019

Nazwa i adres jednostki:
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina

1. Wymagania niezbędne:
1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. wykształcenie wyższe magisterskie,
1.3. staż pracy co najmniej 3 lata
1.4. znajomość przepisów ustaw: Karta nauczyciela, Prawo oświatowe, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawa o systemie oświaty, Kodeks pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego.
1.5. znajomość obsługi komputera w zakresie programów powszechnie używanych ( m.in. Open Office, MS Office, środowisko MS Windows),
1.6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
1.9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
1.10. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
1.11. nieposzlakowana opinia,
2. Wymagania pożądane:
2.1. Znajomość systemu Kadry Vulcan ,
2.2. Samodzielność w działaniu,
2.3. Rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
2.4. Kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność pracy w zespole.
3. Wymagania dodatkowe:
3.1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
3.2. preferowani będą kandydaci z wykształceniem na kierunkach Prawo lub Administracja
3.3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
3.4. umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna,
4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku
4.1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, CUW-Żabia Wola, Domu Kultury w Żabiej Woli, Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, dyrektorów placówek oświatowych,
4.2. Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie kadr,
4.3. Przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
4.4. Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
4.5. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
4.6. Rozliczanie dotacji oświatowych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
4.7. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
4.8. Pomoc w sporządzaniu rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
4.9. Obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli,
4.10. Wprowadzanie danych CUW-Żabia Wola do Systemu Informacji Oświatowej,
4.11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

5. Informacja o warunkach pracy:
5.1. stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
5.2. siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, nieprzystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych,
5.3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
5.4. praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie,
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
7.1. List motywacyjny,
7.2. Curriculum Vitae (życiorys),
7.3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7.4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7.5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
7.6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Centrum Usług Wspólnych danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz informacji o uzyskanym wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej,
7.7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7.8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
7.10. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych CUW,
7.11. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor/inspektor ds. kadr i zadań oświatowych
na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola. Godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 15.00
Aplikacje, które wpłyną do CUW-Żabia Wola po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=249 oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Józefina 27.03.2019 r.


p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
Ewelina Zaśko

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie..doc

Oświadczenie - kandydata naborzu na stanowisko urzędnicze (ver.1 -13.03)-1..pdf

Klauzula Info - dla kandydata w naborze na stanowisko urzednicze (ver.1 -13.03)-1..pdf

oświadczenia..doc

Informacja o wynikach naboru..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:39 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:21:58.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. KADR i ZADAŃ OŚWIATOWYCH

ogłoszenie o naborze.pdf

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

oświadczenia.doc

Oświadczenie - kandydata naborzu na stanowisko urzędnicze (ver.1 -13.03)-1.pdf

Klauzula Info - dla kandydata w naborze na stanowisko urzednicze (ver.1 -13.03)-1.pdf

negatywna informacja o wynikach naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-03-13 09:06:41.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. PŁAC

1. Wymagania niezbędne:
1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. wykształcenie wyższe,
1.3. znajomość przepisów ustaw: Karta nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1.4. znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel
1.5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
1.8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
1.9. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
2. Wymagania pożądane:
2.1. Znajomość systemu Płace Optivum Firmy Vulcan, Płatnik
2.2. Samodzielność w działaniu,
2.3. Rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
2.4. Kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność pracy w zespole.
3. Wymagania dodatkowe:
3.1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku pracy ds. płac,
3.2. samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność,
3.3. umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna,
4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
4.1. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek i Centrum oraz ich bieżąca aktualizacja,
4.2. naliczanie wynagrodzeń i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli obsługiwanych jednostek,
4.3. sporządzanie list płac dla pracowników obsługiwanych jednostek oraz CUW, nanoszenie wszelkiego rodzaju potrąceń i dodatków na podstawie decyzji i wykazów,
4.4. bieżące kontrolowanie prawidłowości naliczonych wynagrodzeń,
4.5. naliczanie i rozliczanie zwolnień lekarskich, zasiłków macierzyńskich i innych,
4.6. dokonywanie pełnych rozliczeń z ZUS oraz ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków,
4.7. naliczanie i rozliczanie podatku od wynagrodzeń i współpraca w tym zakresie z US,
4.8. wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków,
4.9. współudział w przygotowywaniu dokumentów dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
4.10. sporządzanie wydruków PIT4, PIT8 i PIT11, PIT40
4.11. wykonywanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie
z ustawą o systemie informacji oświatowej,
4.12. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS w programie Płatnik
4.13. sporządzanie informacji ZUS IWA,
4.14. współpraca ze stanowiskiem ds. kadr przy przygotowaniu i przekazywaniu do właściwych oddziałów ZUS dokumentów pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum przechodzących na emeryturę lub rentę,
4.15. przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
4.16. sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw wynagrodzeń,
4.17. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

5. Informacja o warunkach pracy:
5.1. stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
5.2. siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych,
5.3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
5.4. praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie,
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
7.1. List motywacyjny,
7.2. Curriculum Vitae (życiorys),
7.3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7.4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7.5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
7.6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
7.7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7.8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
7.10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor/inspektor ds. płac,
na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2017 r. do godz. 12.00
Aplikacje, które wpłyną do CUW-Żabia Wola po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=239 oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Józefina 31.07.2017 r.
DYREKTOR
Justyna Wodnicka-Żuk

Informacja o wynikach naboru

 kwestionariusz osobowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-31 15:58:33.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. PŁAC

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. PŁAC

1. Wymagania niezbędne:
1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. wykształcenie wyższe magisterskie: administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość,
1.3. znajomość przepisów ustaw: Karta nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1.4. znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel
1.5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
1.8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
1.9. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
2. Wymagania pożądane:
2.1. Znajomość systemu Płace Optivum Firmy Vulcan, Płatnik
2.2. Samodzielność w działaniu,
2.3. Rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
2.4. Kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność pracy w zespole.
3. Wymagania dodatkowe:
3.1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku pracy ds. płac,
3.2. samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność,
3.3. umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna,
4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
4.1. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek i Centrum oraz ich bieżąca aktualizacja,
4.2. naliczanie wynagrodzeń i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli obsługiwanych jednostek,
4.3. sporządzanie list płac dla pracowników obsługiwanych jednostek oraz CUW, nanoszenie wszelkiego rodzaju potrąceń i dodatków na podstawie decyzji i wykazów,
4.4. bieżące kontrolowanie prawidłowości naliczonych wynagrodzeń,
4.5. naliczanie i rozliczanie zwolnień lekarskich, zasiłków macierzyńskich i innych,
4.6. dokonywanie pełnych rozliczeń z ZUS oraz ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków,
4.7. naliczanie i rozliczanie podatku od wynagrodzeń i współpraca w tym zakresie z US,
4.8. wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków,
4.9. współudział w przygotowywaniu dokumentów dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
4.10. sporządzanie wydruków PIT4, PIT8 i PIT11, PIT40
4.11. wykonywanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie
z ustawą o systemie informacji oświatowej,
4.12. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS w programie Płatnik
4.13. sporządzanie informacji ZUS IWA,
4.14. współpraca ze stanowiskiem ds. kadr przy przygotowaniu i przekazywaniu do właściwych oddziałów ZUS dokumentów pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum przechodzących na emeryturę lub rentę,
4.15. przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
4.16. sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw wynagrodzeń,
4.17. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

5. Informacja o warunkach pracy:
5.1. stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
5.2. siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych,
5.3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
5.4. praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie,
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
7.1. List motywacyjny,
7.2. Curriculum Vitae (życiorys),
7.3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7.4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7.5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
7.6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
7.7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7.8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
7.10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor/inspektor ds. płac,
na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2017 r. do godz. 12.00
Aplikacje, które wpłyną do CUW-Żabia Wola po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=239 oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Józefina 6.07.2017 r.

 

 kwestionariusz osobowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-06 12:03:31 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:32:00.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. FINANSÓW I
KSIĘGOWOŚCI

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

1. Wymagania niezbędne:
1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomia, finanse, rachunkowość,
1.3. znajomość przepisów ustaw: Ustawa finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
1.4. znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel,
1.5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
1.8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
1.9. Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

2. Wymagania pożądane:
2.1. Samodzielność w działaniu,
2.2. Rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
2.3. Kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność pracy w zespole.

3. Wymagania dodatkowe:
3.1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku pracy ds. finansów i księgowości,
3.2. samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność,
3.3. umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna.

4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
4.1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
4.2. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4.3. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,
4.4. Prawidłowe ustalenie stanu majątkowego.
4.5. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:
4.5.1. Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,
4.5.2. Zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłat zobowiązań,
4.6. Nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli oraz końcowe jej rozliczenia.
4.7. Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych w zakresie ustalonym przez GUS.
4.8. Informowanie Dyrektora CUW-Żabia Wola o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.
4.9. Staranne i rzetelne realizowanie zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w tym:
4.10. Prowadzenie, na podstawie dochodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń
w porządku chronologicznym i systematycznym,
4.11. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
4.12. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
4.13. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
4.14. Sporządzanie różnego rodzaju analiz ekonomicznych.
4.15. Przygotowywanie projektów planów finansowych.
4.16. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej jednostek obsługiwanych przez CUW-Żabia Wola (e-banking), drukowanie wyciągów bankowych.
4.17. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników: GOPS-Żabia Wola, CUW-Żabia Wola, Domu Kultury w Żabiej Woli, Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, dyrektorów placówek oświatowych.
4.18. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
4.19. Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
4.20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

5. Informacja o warunkach pracy:
5.1. stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
5.2. siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych,
5.3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
5.4. praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
7.1. List motywacyjny,
7.2. Curriculum Vitae (życiorys),
7.3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7.4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7.5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
7.6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
7.7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7.8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
7.10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. finansów i księgowości,
na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 14.00
Aplikacje, które wpłyną do CUW-Żabia Wola po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=239 oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Józefina 04.04.2017 r.

OGŁOSZENIE 04.04.2017 r..pdf

kwestionariusz osobowy 04.04.2017.pdf

wyniki naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-04 15:09:45 | Data modyfikacji: 2017-04-04 17:05:32.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. FINANSÓW I
KSIĘGOWOŚCI

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

1. Wymagania niezbędne:
1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. wykształcenie wyższe magisterskie: administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość,
1.3. znajomość przepisów ustaw: Ustawa finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
1.4. znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel,
1.5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
1.8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
1.9. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
2. Wymagania pożądane:
2.1. Samodzielność w działaniu,
2.2. Rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
2.3. Kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność pracy w zespole.
3. Wymagania dodatkowe:
3.1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku pracy ds. finansów i księgowości,
3.2. samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność,
3.3. umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna,
4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
4.1. Prowadzenie rachunkowości Domu Kultury w Żabiej Woli,
4.2. Prowadzenie rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli,
4.3. Prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie,
4.4. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4.5. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,
4.6. Prawidłowe ustalenie stanu majątkowego.
4.7. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek wymienionych w pkt. 4.1, 4.2, 4.3 godnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:
4.7.1. Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,
4.7.2. Zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłat zobowiązań,
4.8. Nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek wymienionych w pkt. 4.1, 4.2, 4.3 oraz końcowe rozliczenia.
4.9. Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych w zakresie ustalonym przez GUS.
4.10. Informowanie Dyrektora CUW-Żabia Wola o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe jednostek.
4.11. Staranne i rzetelne realizowanie zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w tym:
4.12. Prowadzenie, na podstawie dochodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń
w porządku chronologicznym i systematycznym,
4.13. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
4.14. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
4.15. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
4.16. Sporządzanie różnego rodzaju analiz ekonomicznych.
4.17. Przygotowywanie projektów planów finansowych.
4.18. Prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjnej CUW-Żabia Wola.
4.19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
5. Informacja o warunkach pracy:
5.1. stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
5.2. siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych,
5.3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
5.4. praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie,
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
7.1. List motywacyjny,
7.2. Curriculum Vitae (życiorys),
7.3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7.4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7.5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
7.6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
7.7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7.8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
7.10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor/inspektor ds. finansów i księgowości,
na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2016 r. do godz. 14.00
Aplikacje, które wpłyną do CUW-Żabia Wola po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=239 oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Józefina 16.12.2016 r.

 

Informacja o wynikach naboru 001.tif

 kwestionariusz osobowy16.12.2016.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:50:09 | Data modyfikacji: 2017-01-30 15:58:32.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. FINANSÓW I
KSIĘGOWOŚCI

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

 

1. Wymagania niezbędne:
1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomia, finanse, rachunkowość,
1.3. znajomość przepisów ustaw: Ustawa finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
1.4. znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel,
1.5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
1.8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
1.9. Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
2. Wymagania pożądane:
2.1. Samodzielność w działaniu,
2.2. Rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
2.3. Kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność pracy w zespole.
3. Wymagania dodatkowe:
3.1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku pracy ds. finansów i księgowości,
3.2. samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność,
3.3. umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna,
4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
4.1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
4.2. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4.3. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,
4.4. Prawidłowe ustalenie stanu majątkowego.
4.5. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:
4.5.1. Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,
4.5.2. Zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłat zobowiązań,
4.6. Nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli oraz końcowe jej rozliczenia.
4.7. Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych w zakresie ustalonym przez GUS.
4.8. Informowanie Dyrektora CUW-Żabia Wola o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.
4.9. Staranne i rzetelne realizowanie zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w tym:
4.10. Prowadzenie, na podstawie dochodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń
w porządku chronologicznym i systematycznym,
4.11. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
4.12. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
4.13. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
4.14. Sporządzanie różnego rodzaju analiz ekonomicznych.
4.15. Przygotowywanie projektów planów finansowych.
4.16. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej jednostek obsługiwanych przez CUW-Żabia Wola (e-banking), drukowanie wyciągów bankowych.
4.17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
5. Informacja o warunkach pracy:
5.1. stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
5.2. siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych,
5.3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
5.4. praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie,
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
7.1. List motywacyjny,
7.2. Curriculum Vitae (życiorys),
7.3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7.4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7.5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
7.6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
7.7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7.8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
7.10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. finansów i księgowości,
na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2016 r. do godz. 14.00
Aplikacje, które wpłyną do CUW-Żabia Wola po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=239 oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Józefina 07.11.2016 r.
DYREKTOR
CUW-ŻABIA WOLA

Justyna Wodnicka-Żuk

 

informacja o wynikach naboru.pdf

 kwestionariusz osobowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:41:51 | Data modyfikacji: 2016-12-16 13:47:36.
Data wprowadzenia: 2016-11-07 12:41:51
Data modyfikacji: 2016-12-16 13:47:36
Opublikowane przez: Administrator BIP